Search
Close this search box.

درسگفتار پدیدارشناسی روح هگل، جواد طباطبایی

پدیدارشناسی روح هگل، جواد طباطبایی

فلسفه را در ایران معموال به خالصه‌ھا و تاریخ فلسفه برگزار می‌کنند، متن، به ویژه متن‌ھای مھم و اصلی را درس نمی‌دھند. من اینجا کوشش می‌کنم برخی متن‌ھای مھم را که نمی‌توانیم آنھا را نشناسیم و نخوانیم به تدریج به عنوان متن‌ھای اصلی تفسیر کنم. کتاب پدیدارشناسی روح ھگل ـ اگر نگویم در کل تاریخ […]

شناختنامه ی سید جواد طباطبایی

المیرا حسین نژاد سیدجواد طباطبایی پژوهشگر فلسفه و تاریخ و سیاست در سال ۱۳۲۴ در تبریز متولد شد. به گفته خودش: با پایان جنگ جهانی دوم تبریز به اشغال ارتش سرخ درآمد من درست در این شب متولد شدم. وی در دروس فلسفی آیت‌الله غَروی در کلاس‌های اسفاراربعه جواد مصلح شرکت کرده بود لیسانس حقوق […]

مشروطه از منظر علوم اجتماعی

با تغییر مناسبات قدرت هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر واقعه‌ای تکیه‌گاهی در تحولات حوزه اندیشه و خصوصاً حوزه تاریخ مفاهیم نداشته باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. یک ملت روی مفاهیم خودش می‌ایستد. ستون‌های استوار یک ملت، مفاهیم آن ملت هستند. همانطور که در عنوان این سمینار آمده است قرار است که ما مشروطه را از منظر علوم […]

درسگفتار ماکیاولی، جواد طباطبایی

درسگفتار ماکیاولی / جواد طباطبایی

منبع: صدانت درسگفتارهای ماکیاول که استاد سیدجواد طباطبایی در اواخر دهه ۱۳۸۰ خورشیدی به تدریس آن پرداخته اند یکی از مهم ترین درس گفتارهایی است که علاوه بر به چالش کشاندن بسیاری از ناراستی های سیاست و فرهنگ علوم سیاسی کشور در بردارنده مطالعه و بررسی تطبیقی آرای این عالم علم سیاست(ماکیاول) است. از آن […]

فرار از خودکامه

توضیح لاک درباره انحلال حکومت بر اثر نابسامانی‌های درونی اساسی‌تر از اشاره‌های او به نوع نخست انحلال حکومت است. پیشتر گفته‌ایم که در دومین رساله درباره حکومت لاک تمایزی میان «جامعه مدنی» و «دولت» وارد می‌کند، اگرچه مفهوم «جامعه مدنی» در تداول جدید آن در رساله او آمده است. لاک، در نخستین بند از فصل […]