Search
Close this search box.
اندیشه سیاسی فارابی

اندیشه سیاسی فارابی

ابو نصر فارابی نخستین اندیشمند بزرگ دوره اسلامی است و هم او را می توان از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی و حکمت عملی واپسین چهره درخشانی دانست که با اقتدای به فیلسوفان یونانی در سپیده دم دوره اسلامی هموار شده بود،به سرزمینهای نامکشوف دست یافت و بر آن طرحی از کاخی بلند افکند که می بایستی دنباله روان او تالارهایی باشکوه بر آن می افزودند. اما چنانکه خواهد آمد، نخستین سنگهای بنایی که به دست توانا و با اندیشه ژرف ابو نصر فارابی شالوده ای استوار یافته بود. در گذر تاریخ به امان زمانه رها شد و از باد و باران گزند یافت. تقدیر چنان بود که صدای پرتوان ابو نصر فارابی،که خود بازتابی از اندیشه های فیلسوفان یونانی در دوره اسلامی بود، پژواکی در خور نداشته باشد و همین تقدیر است که امروز پس از هزار سال، بر وجدان ایرانی سایه ای بلند و سنگین افکنده و همچون شبحی نه تنها عرصه را بروی تنگ کرده، بلکه سدی در برابر آینده او فرا نهاده است.

 

دریافت فایل پی دی اف مقاله

اشتراک گذاری

مطالب مشابه

جان لاک

هر قانونی قانون نیست

درباره اندیشه سیاسی جان لاک برای جلوگیری از هرگونه تجاوز قوه قانونگذاری از محدوده اختیارات خود و به حقوق مردم،

جان لاک

درباره قوه فدراتیو

درباره اندیشه سیاسی جان لاک در نظام‌های حکومتی معتدل یا مشروطه، دو قوه مجریه و قانونگذاری از یکدیگر جدا هستند